Prosimy o przygotowywanie streszczeń zgodnie z zamieszczonym wzorem

Czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5; marginesy standardowe (po 2,5 cm).

Streszczenie powinno mieć od 150 do 350 słów i nie powinno zawierać piśmiennictwa.

Tytuł pracy

 Autor11, Autor21, Autor32, itd. (imię i nazwisko)

1- Afiliacja nr 1 [Nazwa Katedry oraz reprezentowana Uczelnia, kursywa, (np. Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)]

2- Afiliacja nr 2, itd.

 

Wstęp

(Wprowadzenie do problemu badawczego pracy)

Materiały i metody

(Wykorzystane techniki i materiały badawcze, wielkość grupy badanej)

Wyniki

(Prezentacja najważniejszych wyników pracy)

Wnioski

(Podsumowanie wyników pracy)

Patronat

Sponsorzy