REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej

”Wielka Synapsa”

Lublin, 18 czerwca 2019

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Wielka Synapsa” w 2019 roku jest Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 1. Konkurs „Wielka Synapsa” w dalszej części regulaminu określany jest jako Konkurs.
 1. Konkurs odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 1. Drużynę tworzy 3 studentów kierunku lekarskiego reprezentujących jedną z uczelni prowadzących kurs z zakresu przedmiotu fizjologia człowieka.
 1. Opiekunami drużyn są pracownicy wskazani (nauczyciele) przez Kierownika jednostki prowadzącej kurs fizjologii człowieka w danej uczelni.
 1. Poprzez zaproszenie rozumie się zaproszenie w formie papierowej lub elektronicznej wysłane do Kierowników jednostek prowadzących kurs z zakresu przedmiotu fizjologia człowieka w danej uczelni.

  §2 Konkurs Wielka Synapsa
 1. Konkurs wiedzy fizjologicznej odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci kierunku lekarskiego wszystkich uczelni w Polsce, którzy ukończyli kurs fizjologii człowieka w bieżącym roku akademickim (2018-2019).
 1. Kierownicy jednostek prowadzących kurs fizjologii człowieka w poszczególnych uczelniach powinni zgłosić 3 do 5 Uczestników Konkursu i 1-2 Opiekunów w terminie i formie podanej przez Organizatora w zaproszeniu oraz na stronie internetowej wydarzenia.
 1. Nad właściwym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą Opiekunowie drużyn oraz pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wskazani przez Organizatora. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel ośrodka organizującego Konkurs.
 1. Konkurs składa się z dwóch konkurencji - indywidualnej i drużynowej.
 1. Liczba studentów z jednej Uczelni uczestniczących w konkurencji indywidualnej powinna wynosić od 3 do 5 osób natomiast w konkurencji drużynowej powinna wynosić 3 osoby - wybrane przez dany ośrodek spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 1. Przed wejściem na salę egzaminacyjną oraz na sale symulacyjne Uczestnicy proszeni są

o pozostawienie odzieży wierzchniej oraz wszelkich prywatnych przedmiotów (m.in. długopisów, zegarków, bransoletek, telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych) w miejscach do tego przeznaczonych (szatnia oraz indywidualne szafki).

 1. Pierwszy etap Konkursu - konkurencję indywidualną stanowi egzamin testowy (100 pytań z pięcioma możliwymi odpowiedziami, w tym tylko jedną prawidłową).
 1. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty zliczane są automatycznie przez system komputerowy.
 1. W trakcie egzaminu Opiekunowie pełnią rolę obserwatorów bez możliwości komunikacji z Uczestnikami. Do kontaktu ze studentami podczas trwania egzaminu uprawnieni są wyłącznie pracownicy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 1. Zwycięzcy konkurencji indywidualnej zostaną wyłonieni po wygenerowaniu listy rankingowej utworzonej na podstawie uzyskanych punktów.
 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w klasyfikacji indywidualnej ogłoszeni zostaną zwycięzcy ex-aequo.
 1. W trakcie drugiego etapu Konkursu - konkurencji drużynowej ocenie będą podlegały umiejętności analizowania wiedzy z zakresu fizjologii człowieka w symulowanych warunkach klinicznych.
 1. Każda z drużyn otrzyma po 10 pytań z zakresu dwóch przypadków klinicznych (łącznie 20 pytań).
 1. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie kliniczne można otrzymać 1 punkt. W konkurencji drużynowej można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 1. W konkurencji drużynowej z Komisji zostaną w drodze losowania wyłonione Podkomisje oceniające umiejętności studentów w salach symulacyjnych. Losowanie przeprowadzone będzie z wyłączeniem tych Opiekunów, którzy reprezentują ten sam ośrodek co oceniani Studenci.
 1. W zależności od liczby drużyn powołane zostaną Podkomisje w odpowiedniej liczbie. Na czele Podkomisji staną Przewodniczący wybrani w drodze losowania. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Przewodniczącego Podkomisji.
 1. Zwycięzcy konkurencji drużynowej zostaną wyłonieni po opracowaniu listy rankingowej utworzonej na podstawie uzyskanych punktów.
 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej ogłoszeni zostaną zwycięzcy ex-aequo.
 1. O miejscu reprezentacji Uczelni w klasyfikacji ogólnej decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch etapach Konkursu (suma średniej punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny w konkurencji indywidualnej oraz pomnożonych przez 5 punktów

uzyskanych w konkurencji drużynowej). Mnożenie punktów uzyskanych w etapie drużynowym umożliwi zrównoważenie wagi wyników obu konkurencji.

 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w klasyfikacji ogólnej o miejscu reprezentacji Uczelni decyduje suma punktów poszczególnych członków drużyny uzyskanych w konkurencji indywidualnej.
 1. Zakres treści pytań we wszystkich etapach konkursu nie będzie wykraczać poza podręcznik: „Fizjologia Człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny” pod redakcją prof. Konturka, wyd. Elsevier Urban & Partner; 2013 rok.

  §3 Postanowienia końcowe
 1. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej biorąc pod uwagę opinie pozostałych jej członków.

3

Patronat

Sponsorzy