REGULAMIN

Konferencji ”Wielka Synapsa”

Lublin, 19 czerwca 2019

§1 Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konferencji „Wielka Synapsa” w 2019 roku jest Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

2.    Konferencja „Wielka Synapsa” w dalszej części regulaminu określana jest jako Konferencja.

3.    Konferencja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie.

4.    Udział w Konferencji jest bezpłatny.

§2 Konferencja Wielka Synapsa

1.      Konferencja jest skierowana do słuchaczy studiów doktoranckich realizujących prace doktorskie w Katedrach/Zakładach Fizjologii lub innych jednostkach naukowych prowadzących badania z zakresu fizjologii człowieka lub pokrewne.

2.      Członkowie Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji zostaną wybrani
z pośród pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i innych uczelni biorących udział w Konferencji.

3.      Czynne uczestnictwo w Konferencji wymaga uprzedniej rejestracji w terminie i formie podanej przez Organizatora w zaproszeniu oraz na stronie internetowej wydarzenia.

4.      Wstępna kwalifikacja pracy do prezentacji na Konferencji zostanie przeprowadzona przez członków Rady Naukowej na podstawie przesłanych uprzednio streszczeń.

5.      Oficjalnym językiem konferencji jest polski, jednak w przypadku obcokrajowców dopuszczalne jest przestawienie pracy w języku angielskim.

6.      Prace prezentowane na Konferencji muszą mieć charakter oryginalny.

7.      Uczestnicy prezentują prace w formie wystąpień ustnych.

8.      Prezentacja pracy nie może przekroczyć 8 minut.

9.      Streszczenia w języku polskim z zastrzeżeniem o którym mowa w §2 p. 5 powinny mieć od 150 do 350 wyrazów i być podzielone na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

10.   Streszczenie powinno być przygotowane według wzoru zamieszczonego przez organizatora na stronie internetowej Konferencji.

11.   Na podstawie przesłanych streszczeń przygotowana zostanie książka streszczeń.

12.   Członkowie Rady Naukowej na odpowiednich formularzach ocenią prezentowane prace.

13.   Kryteria oceny prezentowanych prac obejmują:

a)    Wprowadzenie, uzasadnienie wyboru tematu, przegląd piśmiennictwa (0-1pkt)

b)    Jasność sformułowania celu badawczego oraz problemów i hipotez badawczych (0-1 pkt)

c)    Trafność wyboru metod i narzędzi badawczych, opis metodyki (0-2 pkt)

d)    Sposób prezentacji wyników (ryciny, tabele) (0-3 pkt)

e)    Znaczenie naukowe, praktyczne wyników projektu badawczego, przydatność projektu (0-2 pkt)

f)     Styl i kultura prezentacji (0-1 pkt)

g)    Przekroczenie czasu  (-2 pkt)

14.   Najlepsze prace naukowe zostaną nagrodzone.

§3 Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich sprawach dotyczących Konferencji, a nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Rady Naukowej biorąc pod uwagę opinie pozostałych jej członków.

 

Patronat

Sponsorzy